#ViCatalà   #SetmanaViCatalà   #vicatalàambDO   #CatalunyaTerradeVi 

#ViCatalà   #SetmanaViCatalà   #vicatalàambDO   #CatalunyaTerradeVi 

Declaració responsable per a la participació a la Setmana del Vi Català

 

 1. Altra normativa d’aplicació
  Declaro responsablement que compleixo tota la normativa que, en funció del tipus d’activitat que realitzaré, em sigui legalment exigible.
 2. Assegurança de responsabilitat civil
  Declaro responsablement que l’entitat que represento tindrà subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que doni cobertura al desenvolupament de l’activitat que realitzaré, segons escaigui durant el desenvolupament de la Setmana del Vi Català. Com a promotor de l’activitat, exonero expressament als organitzadors de la Setmana del Vi Català de qualsevol responsabilitat derivada dels sinistres que es puguin produir durant la durada la Setmana del Vi Català i no estiguin coberts per una pòlissa de responsabilitat civil o, estant coberts, superin els llindars màxims de les respectives pòlisses d’assegurances.
 3. Horaris d’obertura
  Que em comprometo a complir les condicions comunicades en el desenvolupament de les activitats. Si per qualsevol causa de força major no és possible, em comprometo a avisar a l’organització en la major brevetat possible les incidències sobre aquestes condicions.
 4. Material gràfic
  Que autoritzo als organitzadors de la Setmana del Vi Català l’ús del material gràfic i la informació que he facilitat a l’organització en el marc del projecte Setmana del Vi Català i de les activitats incloses en el programa.
 5. Coneixement de requisits
  Que estic informat/da dels requisits de participació a la Setmana del Vi Català que afecten a les meves activitats dins de la mateixa.
 6. Comprovacions de l’organització
  Que autoritzo a l’organització a fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades i tinença de la corresponent documentació.
 7. Dades de participació
  Que em comprometo a contestar el formulari de valoració que inclourà les dades de participació a l’activitat organitzada en el termini establert per l’organització.
 8. Imatges
  Totes les imatges on apareguin menors d’edat que siguin clarament identificables han de comptar amb els corresponents drets de difusió i és responsabilitat de la direcció del corresponent centre l’haver demanat el consentiment dels pares, mares o tutors legals dels menors per publicar fotografies i vídeos amb la seva imatge.

Pin It on Pinterest